Stadgar

STADGAR FÖR MARSTRANDS BÅTFÖRENING
§1 Marstrands Båtförening är en ideell förening. Föreningens ändamål är att för båtägare som, av Kungälvs kommun hyr fasta båtplatser i Marstrands hamn, eller som står på kölistan för fast plats - tillvarata båtägarnas intressen i frågor som rör hamnens utveckling, skötsel och förvaltning /huvudmannaskap samt bevaka serviceutbudet i hamnen.
Föreningen skall också bevaka frågor av mer allmänt maritimt intresse som berör båtlivet inom Kungälvs kommun och omgivande farvatten och skärgård.


§2 Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som önskar främja föreningens ändamål. Anmälan om inträde och medlemskap i föreningen vinns genom inbetalning av fastställd medlemsavgift på av föreningen angivet konto. Vid anmälan om inträde skall fullständigt namn samt mantalsskrivningsadress anges. Disponeras båtplats i hamnen så skall också platsnummer anges. Särskild inträdesavgift tas ej ut. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.


§3 Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter, vilka samtliga väljs på ordinarie medlemsmöte (årsmöte) för en tid om två år. Val av ledamöter och suppleanter sker årligen. Ledamot och suppleant kan omväljas. Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som föreningen anser sig behöva.
Vidare utses varje år en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande. Styrelsen har sitt säte i Marstrand, Kungälvs kommun.
Styrelsen kan då särskilda skäl föreligger t.ex. vid hög arbetsbelastning eller då särskilda projekt drivs, till sig knyta extern person för att delta i och förstärka styrelsearbetet. Suppleant, ledamot i valberedning samt ordinarie revisor äger rätt att utan rösträtt delta i styrelsemöte.


§4 Styrelsen är beslutsför med minst fem ledamöter närvarande vid styrelsemöte. Suppleant ersätter ordinarie ledamot om färre än fem ordinarie ledamöter är närvarande vid omröstning.
Styrelsens beslut fattas genom enkel majoritet. Om omröstning utfaller med lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid personval sker avgörande genom lottning.


§5 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall för varje verksamhetsår granskas av två på ordinarie medlemsmöte valda ordinarie revisorer. Medlemsmötet väljer också en revisorsuppleant.


§6 Båtföreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller kassören, två i förening


§7 Ordinarie medlemsmöte hålls under februari eller mars månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna anser det befogat eller då minst 25 medlemmar så begär. Av kallelse till extra medlemsmöte skall framgå det eller de ärenden som skall behandlas. Kallelse skall ske minst två veckor före medlemsmöte genom anslag på anslagstavlorna på Marstrandsön och Arvidsvik samt via föreningens hemsida på Internet - www.marbat.se


§8 Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Årsredovisning, förvaltningsberättelse och handlingar i övrigt skall senast den 15:e februari vara tillgängliga för granskning av revisorerna.


§9 Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs på ordinarie medlemsmöte. Om föreningens ekonomi så påfordrar kan beslut om en extra utdebitering fattas på extra medlemsmöte.


§ 10 Medlemskap upphör om årsavgift för innevarande verksamhetsår inte erlagts senast den 1 maj. Medlem som önskar återinträde skall då först erlägga förfallen avgift. Medlem som uppenbart motarbetar föreningens intressen, bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller som underlåter att följa för hamnen fastställda ordningsregler eller andra motsvarande regler, kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning i dessa senare fall fattas av styrelsen efter att medlemmen fått tillfälle att yttra sig.


§ 11 Medlem äger rätt att väcka motion till ordinarie medlemsmöte. Motion skall tillställas styrelsen som skrivelse senast en vecka före mötet.


§ 12 Vid ordinarie medlemsmöte – årsmöte, skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justeringsmän och rösträknare
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning. Behandling av revisionsberättelse
 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Presentation av verksamhetsplan och budget
 9. Beslut angående eventuella arvoden till styrelsen för innevarande verksamhetsår
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse och suppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Information från Styrelsen kring aktuella frågor
 15. Behandling av inkomna motioner
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

§ 13 Vid medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning. Omröstning skall ske öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske om medlem så begär.
Vid omröstning gäller enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av vid mötet avgivna röster, därest annat inte föreskrivs i dessa stadgar.

Personval avgörs genom relativ majoritet vilket innebär att den eller de som vid mötet erhållit högst antal röster väljes oberoende av hur dessa röster förhåller sig till totala antalet avgivna röster.

§ 14 Medlem i styrelsen som under många år lagt ner mycket tid och arbete samt gjort värdefulla insatser som varit till gagn för föreningen, kan utses till hedersmedlem i föreningen. Som hedersmedlem erläggs ingen årsavgift i föreningen och medlemskapet består under så lång tid som medlemmen så önskar. Hedersmedlem äger rätt att delta i styrelsemöten men har dock ingen rösträtt.

Det är ordinarie medlemsmöte som utser hedersmedlem efter förslag från styrelsen.

§ 15 För stadgeändring fordras beslut på två av varandra följande medlemsmöten varav det sista skall vara ordinarie medlemsmöte.

§ 16 För beslut om föreningens upplösning fordras 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det sista skall vara ordinarie medlemsmöte. Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas till ett eller flera ändamål med fördel för Marstrand enligt styrelsens förslag.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.